Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy wszelkiej staranności w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Państwu informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi i w jakim celu je wykorzystujemy.

Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje przysługujące Państwu prawa odnoszące się do przekazywanych danych osobowych oraz informuje o obowiązujących przepisach chroniących Państwa dane osobowe.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

I. DEFINICJE

1. W niniejszej Polityce Prywatności użyte sformułowania oznaczają:

1) Administrator Cud miód box Joanna Świtońska, ul. Grudzieniec 52, 60-601 Poznań NIP: 6222594428,

2) Usługi –  każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Państwu oferujemy – stale bądź okazjonalnie,

3) Strona – www.cudmiodbox.pl,

4) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

5) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług oferowanych przez Administratora przy wykorzystaniu Strony.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Jesteśmy Administratorem w rozumieniu RODO w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

2. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Nie posiadamy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@cudmiodbox.pl

4. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą służyć identyfikacji osoby fizycznej, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń.

5. Odwoływanie się w niniejszej Polityce Prywatności się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na Państwa danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług).

6. Klikając w linki zamieszczone na Stronie mogą Państwo zostać przekierowani do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Administrator i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą Administratora, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji. Administrator rekomenduje zapoznanie się z przyjętymi u danych podmiotów regulaminami i politykami prywatności.

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zbieranie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika

1. Strona oferuje możliwość kontaktu z Administratorem lub jego pracownikami poprzez możliwość kontaktu mailowego bądź telefonicznego.

2. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydują się Państwo przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

3. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy nie są nagrywane.

2. Dane gromadzone automatycznie podczas korzystania przez Użytkownika z Usług

1. Podczas korzystania ze Strony, automatycznie zbierane są następujące informacje:

a) dane o urządzeniu – gromadzimy informacje dotyczące wykorzystywanego przez Państwa urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory,

b) informacje o lokalizacji – w zależności od ustawień prywatności wykorzystywanego przez Państwa urządzenia, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Państwa aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Państwa lokalizacji pozwalają na dopasowanie bardziej spersonalizowanej (lokalnej) oferty, w przypadku zainteresowania świadczonymi przez Administratora Usługami, a także – na podstawie uprzednio wyrażonej zgody – na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych dotyczących organizowanych przez Administratora konkursów lub wydarzeń w pobliżu Państwa lokalizacji,

c) dane dotyczące logowania – gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Państwa urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Państwa logowania  oraz typu i rodzaju używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

d) dane o aktywności na Stronie – zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie, w szczególności informacje o stronach, z których trafiasz na naszą Stronę, datę każdej wizyty, wyniki Panstwa wyszukiwań, czas trwania wizyty na Stronie, a także kolejność, w jakiej odwiedzane są poszczególne sekcje (podstrony) naszej Strony.

e) cookies – Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat celów i sposobów wykorzystywania plików cookies znajdą Państwo w naszej Polityce dotyczącej cookies.

3. Dane pozyskiwane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

1. Nie wykluczamy, iż Państwa dane osobowe może uzyskać również w inne sposoby, m.in. takie jak:

a) uzyskiwanie od dostawców usług analitycznych (np. Google) niektórych informacji o charakterze technicznym oraz wynikających ze sposobu użytkowania,

b) Uzyskiwanie danych adresowych i kontaktowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmiotów budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz z publicznie dostępnych rejestrów (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

c) Innych Użytkowników, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług (np. mail z zapytaniem dotyczącym kwestii uprzednio uzgadnianej z Państwem, a następnie odwołanie się do tych kwestii – wraz z podaniem danych osobowych – przez osobę trzecią).

4. Zbieranie danych osobowych od dzieci

1. Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16. roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16. roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy, jeżeli nie będziemy w stanie stwierdzić, czy rodzic bądź opiekun dziecka wyraził zgodę bądź pozwolił na skorzystanie przez dziecko z naszych Usług.

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Państwa dane osobowe będą przez nas wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce, gdy:

a) jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (należy pamiętać, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),

b) jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Państwu dostępu do bezpiecznej i sprawnie działającej Strony,

c) jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

d) wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pośrednictwem „newslettera” na adres e-mail.

2. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

3. W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie uzyskanej od Państwa zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania zgody poinformujemy Państwa o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Obowiązujące przepisy prawa przyznają Państwu szereg praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

2. Jeśli chcą Państwo zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, należy w tym celu skontaktować się z Administratorem mailowo na adres wskazany w części II pkt 3.

3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych RODO przewiduje następujące uprawnienia dla osób, których danych osobowych przetwarzanie dotyczy:

a) prawo dostępu do danych osobowych – prawo to umożliwia otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Państwa temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem,

b) prawo do sprostowania danych osobowych – prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując zgłoszone żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które dostaną nam dostarczone,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo to pozwala zwrócić się do nas z żądaniem wstrzymania przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) gdy wolą Państwa jest, abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (ii) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (iii) gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych,

d) prawo do usunięcia danych osobowych – prawo to umożliwia żądanie usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Można również żądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowano przysługujące Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować żądania.

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych w sytuacji, gdy przetwarzamy te dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich) – prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie wpływa na Państwa prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje również, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

f) prawo do przenoszenia danych osobowych – realizując to prawo dostarczymy Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje Państwu tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarto, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

4. W przypadku, gdy udzielono nam zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać kierując żądanie na adres mailowy wskazany w części II pkt 3 niniejszej Polityki lub każdorazowo klikając w link znajdujący się w wiadomości mailowej wysyłanej na skutek uzyskania od Państwa uprzedniej zgody.

5. Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna – nie ma konieczności wnoszenia opłaty za realizację prawa dostępu do Państwa danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli zgłoszone żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia żądania.

6. Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożono kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Państwa wydłużeniu terminu i zapewnimy  bieżące informacje dotyczące realizacji żądania.

7. Mają Państwo również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dadzą nam Państwo szansę zajęcia się Państwa sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt mailowy na adres wskazany w części II pkt 3.

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Do realizacji celów wskazanych w części IV możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

a) podmioty trzecie świadczące usługi – korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze, podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe na naszą rzecz, firmy kurierskie, operator płatności internetowych. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.

b) dostawcy usług marketingowych i analitycznych – w celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Państwie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkowników.

c) organy ścigania, organy nadzorcze i inne – możemy ujawnić Państwa dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

2. Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  1. Dane, które gromadzimy na Państwa temat mogą być przekazywane do Państw trzecich. Dbamy o to, aby odbywało się to w zgodzie z standardami bezpieczeństwa.

VIII. OKRES I MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane, które gromadzimy na Państwa temat będą przechowywane i przetwarzane na terenie „EOG”, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia Użytkownikom jak najwyższej jakości usług.

2. Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

3. W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Państwa danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

4. Dane osobowe związane z technologią plików cookies są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

IX.  ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje, które uzyskujemy na Państwa temat, w tym w informacje zawierające dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wdrożone zostały także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych. W szczególności dbamy o to, aby przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe były:

        a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c)  adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,

d) dokładne i aktualne,

e) nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,

f) bezpiecznie przechowywane,

g) nie transferowane do państwa spoza EOG bez odpowiedniej ochrony.

3. Pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony danych osobowych, udostępnianie przez Państwa informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie może być uznane za całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

X. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE

1. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej Strony online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

2. Odnosząc się do kwestii profilowania informujemy, że:

a) na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,

b) na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,

c) jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,

d) profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszej Strony i Usług i dopasowywania treści znajdujących się na naszej Stronie do tych preferencji,

e) profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

XI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.