Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 I. WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem www.cudmiodbox.pl.

Ponadto niniejszy Regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną – stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPRZEDAWCĘ

Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.cudmiodbox.pl prowadzony jest przez Joannę Świtońską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Cud miód box Joanna Świtońska, ul. Grudzieniec 52, 60-601 Poznań, NIP: 6222594428, zwaną dalej Sprzedawcą.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

mail: kontakt@cudmiodbox.pl

telefon: +48 600 111 759 (koszt połączenia wg taryfy operatora osoby dzwoniącej)

III. DEFINICJE

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin,
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – mająca miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów (tj. zawierająca lub zamierzająca zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży) nie będących w związku z prowadzoną przez tę osobę fizyczną działalnością gospodarczą bądź zawodową,
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod domeną cudmiodbox.pl,
 • Produkt – każdy z boxów/zestawów dostępnych w Sklepie Internetowym,
 • Umowa Sprzedaży – umowa zawierana bądź zawarta pomiędzy Klientem lub Konsumentem a Sprzedawcą, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi bądź Konsumentowi Produkt, a Klient lub Konsument zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy ceny za Produkt,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta lub Konsumenta, zawierające informacje o rodzaju i ilości Produktów, jakie Klient lub Konsument zamierza nabyć, a także informacje o preferowanym przez Klienta lub Konsumenta sposobie dostawy Produktu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 • Zamówienie Biznesowe – zamówienie dokonywane przez Klienta, mające dotyczyć Produktów z zakładki „Dla biznesu” dostępnej w Sklepie Internetowym,
 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający Klientowi lub Konsumentowi złożenie Zamówienia,
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta lub Konsumenta drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 • Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu do Klienta lub Konsumenta, w oparciu o udzieloną przez niego zgodę, wiadomości elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta lub Konsumenta, zawierająca informacje handlowe lub inne informacje związane z działalnością gospodarczą Sprzedawcy,
 • Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

  IV. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta lub Konsumenta bądź Zamówienia Biznesowego przez Klienta jest zapoznanie się̨ z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w toku realizacji Zamówienia lub Zamówienia Biznesowego.
 2. Brak zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz brak akceptacji jego postanowień uniemożliwia Klientowi lub Konsumentowi skuteczne złożenie Zamówienia lub Zamówienia Biznesowego.
 3. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem lub Konsumentem a Sprzedawcą.
 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż̇ detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są̨ fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta lub Konsumenta Usługi Elektroniczne, polegające na zapewnianiu Klientowi lub Konsumentowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu Internetowego, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta lub Konsumenta Usługi Elektroniczne, polegające na umożliwieniu Klientowi lub Konsumentowi zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu z oferty Sklepu Internetowego.
 3. Jeżeli Klient lub Konsument zdecyduje się założyć konto w Sklepie Internetowym, Sprzedawca świadczy również na jego rzecz Usługi Elektroniczne, polegające na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie Internetowym.
 4. Jeżeli Klient lub Konsument wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera, Sprzedawca świadczy również na jego rzecz Usługi Elektroniczne, polegające na wysyłce Newslettera.
 5. W ramach wymagań technicznych do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do składania Zamówień w Sklepie Internetowym, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta lub Konsumenta. Wystarczające do korzystania ze Sklepu Internetowego są:
 6. dostęp do Internetu,
 7. standardowy system operacyjny,
 8. standardowa przeglądarka internetowa,
 9. posiadanie aktywnego adresu e-mail
 10. Klient lub Konsument obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient lub Konsument winien mieć na uwadze konieczność poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta lub Konsumenta, że treści dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Dalsze rozpowszechnianie treści przez Klienta lub Konsumenta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 11. Klient lub Konsument obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w Formularzu Zamówienia. Klient lub Konsument nie może korzystać ze Sklepu Internetowego anonimowo. Podanie danych osobowych wymaganych przez Formularz Zamówienia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skutecznego złożenia Zamówienia.
 12. Klienta lub Konsumenta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Usługi Elektroniczne świadczone są przez Sprzedawcę na rzecz Klienta lub Konsumenta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. W celu zapewnienia Klientowi lub Konsumentowi bezpieczeństwa Kupującemu w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 15. Za niedozwolone uznaje się podejmowanie przez Klienta lub Konsumenta jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania.

  V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. UTWORZENIE KONTA. FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Zamówienia składać można za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. W przypadku Zamówień Biznesowych Klient składa do Sprzedawcy zapytanie biznesowe na adres mailowy Sprzedawcy biznes@cudmiodbox.pl lub kontaktuje się ze Sprzedawcą za pośrednictwem ogólnych danych kontaktowych Sprzedawcy wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient lub Konsument może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany użytkownik albo jako gość.
 3. Zarejestrowanym użytkownikiem jest Klient lub Konsument, który posiada konto w Sklepie Internetowym. Klient lub Konsument może założyć konto w trakcie składania Zamówienia, wybierając opcję „Chcę założyć konto”.
 4. Założenie konta w Sklepie Internetowym następuje przy użyciu danych podanych przez Klienta lub Konsumenta przy składaniu Zamówienia. Z chwilą złożenia Zamówienia z wybraną opcją „Chcę założyć konto” pomiędzy Klientem lub Konsumentem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient lub Konsument może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto poprzez kontakt na adres kontakt@cudmiodbox.pl z prośbą o usunięcie konta.
 5. Składając Zamówienie Klient lub Konsument może wybrać:
 6. rodzaj Produktu,
 7. ilość Produktu,
 8. jedną z domyślnych wersji danego Produktu.
 9. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient lub Konsument zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. wybrać ilość Produktu oraz jedną z trzech wersji Produktu,
  3. ponownie kliknąć „Dodaj do koszyka”, a następnie „Przejdź do realizacji zamówienia”,
 10. zalogować się do swojego konta w Sklepie Internetowym (o ile jest założone), w przypadku braku konta – podać wymagane dane osobowe, kontaktowe oraz dane do wysyłki, ewentualnie także dane do faktury,
  1. wybrać metodę wysyłki i płatności za Zamówienie,
  2. zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i je zaakceptować – Klient lub Konsument akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności tylko, jeśli zapoznał się z ich treścią i rzeczywiście akceptuje ich postanowienia; akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
  3. wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną,
  4. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 11. Klientowi lub Konsumentowi przy składaniu Zamówienia przysługuje prawo do personalizacji Produktu, w szczególności poprzez możliwość dodania życzeń o określonej treści. W tym celu Klient lub Konsument w sekcji „Uwagi do zamówienia” lub „Treść życzeń na kartce (jeżeli wysyłasz box bliskiej osobie” dostępnej w Formularzu Zamówienia powinien wpisać oczekiwaną treść życzeń. W przypadku Klienta chcącego dokonać Zamówienia Biznesowego, chęć personalizacji Zamówienia powinna zostać zakomunikowana przez Klienta w zapytaniu biznesowym skierowanym do Sprzedawcy.
 12. W Sklepie Internetowym akceptowalne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 13. płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24,
 14. płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal.
 15. Niezależnie od wyboru sposobu płatności, Klient lub Konsument po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24.pl lub Paypal celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient lub Konsument zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą Umowę Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem lub Konsumentem a Sprzedawcą.
 16. Po złożeniu Zamówienia Klient lub Konsument otrzyma na adres mailowy podany przy Zamówieniu wygenerowaną automatycznie odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 17. W przypadku Klienta, minimalna wartość Zamówienia Biznesowego musi składać się z co najmniej 50 boxów/zestawów. W celu chęci negocjacji wielkości Zamówienia Biznesowego Klient winien zakomunikować ten fakt zapytaniu biznesowym skierowanym do Sprzedawcy.
 18. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 19. W przypadku podania przez Klienta lub Konsumenta niekompletnych bądź nieprawidłowych danych, uniemożliwiających realizację Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem lub Konsumentem w celu korekty bądź uzupełnienia danych. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem lub Konsumentem, w przypadku gdy brak lub niekompletność danych czyni świadczenie Sprzedawcy niemożliwym, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia, zwracając Klientowi lub Konsumentowi poniesione w związku ze złożonym Zamówieniem koszty.
 20. Realizacja Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 12.00, w soboty bądź w dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy następować będzie w najbliższym Dniu Roboczym, z zastrzeżeniem, iż Sprzedawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji Zamówienia od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji płatniczej. Termin realizacji Zamówienia wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 21. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta lub Konsumenta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 22. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta lub Konsumenta potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Klienta lub Konsumenta.
 23. W przypadku Zamówień Biznesowych kwestie ich realizacji (w tym terminu) stanowią przedmiot uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą.
 24. Umowa Sprzedaży ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient lub Konsument składając nowe Zamówienie na Produkt za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zmierza do zawarcia nowej Umowy Sprzedaży.
 25. Wszystkie ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym w zakładce „Sklep online” są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług.
 26. Sprzedawca na każdy sprzedany Produkt wystawia dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę).
 27. Do ceny Produktu należy doliczyć koszty dostawy. Cennik usług dostawy (brutto) znajduje się pod adresem: https://cudmiodbox.pl/dostawa-i-platnosci/ .
 28. Klient lub Konsument dokonują wyboru formy dostawy spośród oferowanych przez Sprzedawcę.
 29. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta lub Konsumenta w Formularzu Zamówienia (w przypadku wyboru kuriera InPost) bądź do paczkomatu wybranego przez Klienta lub Konsumenta (w przypadku wyboru paczkomatu InPost). W przypadku Zamówień Biznesowych Klient ma możliwość ustalenia ze Sprzedawcą innych metod dostawy – po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii.
 30. Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 31. Czas dostawy Zamówienia do Klienta lub Konsumenta zależny jest od wybranej w toku składania Zamówienia metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania Zamówienia zgodnie z ust. 16 powyżej.

  VI. NEWSLETTER

 1. Świadczenie usługi Newslettera polega na bezpłatnym, cyklicznym przesyłaniu Klientom lub Konsumentom, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych i marketingowych o produktach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Usługa Newslettera jest świadczona nieodpłatne przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera jest zawierana z chwilą zaznaczenia przez Klienta lub Konsumenta przy składaniu Zamówienia checkboxa „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cud miód box Joanna Świtońska, ul. Grudzieniec 52, 60-601 Poznań, NIP: 6222594428 informacji handlowych i marketingowych w formie Newslettera przesyłanego na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail” Formularzu Zamówienia.
 4. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera.
 5. Klient lub Konsument w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera poprzez dokonanie jednej z poniżej wskazanych czynności:
  1. kliknięcie w specjalnie oznaczony w tym celu link, stanowiący część każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej w ramach Newslettera na adres elektroniczny (e-mail) Klienta lub Konsumenta,
  2. poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z Newslettera do Sprzedawcy na adres elektroniczny (e-mail): kontakt@cudmiodbox.pl z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony do subskrypcji Newslettera.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY PRODUKTU. REKLAMACJE PRODUKTU

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi lub Konsumentowi Produkt wolny od wad.
 2. W stosunku do Klientów (niebędących Konsumentami) odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może:
 5. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
 6. żądać usunięcia wady,
 7. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 8. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Jeśli Konsument stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. Konsument w celu złożenia reklamacji może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną – na adres Cud miód box, ul. Grudzieniec 52, 60-601 Poznań, jak również pocztą elektroniczną – na adres kontakt@cudmiodbox.pl.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 12. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 556 – 576).

VIII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać zarówno pocztą tradycyjną – na adres Cud miód box, ul. Grudzieniec 52, 60-601 Poznań, jak również pocztą elektroniczną – na adres kontakt@cudmiodbox.pl.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta lub Konsumenta, danych kontaktowych Klienta lub Konsumenta składającego reklamację.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta lub Konsumenta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta lub Konsumenta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie.
 4. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi lub Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

  IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na odległość (tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego), ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionego Produktu.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w stosunku do Umowy Sprzedaży w przypadku skorzystania przez Konsumenta z opcji personalizacji Zamówienia – w przypadku skorzystania z tej opcji (np. poprzez modyfikację lub dodanie własnej treści życzeń) traci on prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, stosownie do treści art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Aby odstąpić od Umowy Sprzedaży, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (tj. przed upływem 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionego Produktu).
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

X. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta lub Konsumenta jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w:
 3. Polityce Prywatności (zasady przetwarzania danych osobowych): https://cudmiodbox.pl/polityka-prywatnosci-2/
 4. Polityce dotyczącej plików cookies (wykorzystywanie plików cookies): https://cudmiodbox.pl/polityka-cookies/ .

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
  3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny dla Klientów i Konsumentów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną www.cudmiodbox.pl, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie Internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta lub Konsumenta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany Regulaminu – do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klient lub Konsument, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta – na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient lub Konsument ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy Usługi Elektronicznej o prowadzenie konta.
 4. Dodatkowo informacja o planowanej zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie w Sklepie Internetowym w widocznym miejscu – na 14 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.11.2020.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia tutaj www.cudmiodbox.pl/archiwum

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz reklamacyjny

Załącznik nr 2 – formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz reklamacyjny

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat:

Cud miód box Joanna Świtońska

 1. Grudzieniec 52

60-601 Poznań

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE

Imię i Nazwisko:

Nazwa firmy:

Adres:

E-mail:

Tel.:

Nr rachunku bankowego:

PRZEDMIOT REKLAMACJI

Data nabycia Produktu:

Nazwa Produktu:

Nr faktury/paragonu (nieobowiązkowe):

Ogólna wartość Produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i ewentualnie okoliczności ich powstania)

Kiedy wady zostały stwierdzone?

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

…………………………………………………..

Data i podpis

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

 

Adresat:

Cud miód box Joanna Świtońska

 1. Grudzieniec 52

60-601 Poznań

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących Produktów:

1) ………….. – cena: …………..,

2) ………….. – cena: …………….

Numer zamówienia:

Data zawarcia Umowy Sprzedaży (data złożenia Zamówienia):

Imię i nazwisko Konsumenta:

Adres Konsumenta:

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:  ………………………………

……………………………………………….

Data i podpis